Organisation of the admission procedure

ORGANISATION OF THE ADMISSION PROCEDURE FOR THE SCHOOL YEAR 2024/2025

Number of accepted applicants:

In the school year 2024/2025, four full-time classes will be opened:

  • Czech programme - field of study 63-41-M/02 Business Academy in full-time form (max 26 pupils)
  • Czech-English programme - major 63-41-M/02 Business Academy in the full-time form, combined with a major Business (max 26 pupils)
  • Czech-English programme - major 63-41-M/02 Business Academy in the full-time form, combined with a major Business (max 26 pupils)
  • English programme - major BTEC (max 26 pupils)
 
A maximum of 104 pupils will be admitted, with a maximum of 26 pupils per class.
Into the field 63-41-M/02 Business Academy in daily form maximum 78 pupils.

2. KOLO

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky).

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Ve 2. kole bude přijato maximálně 78 žáků.
Z toho do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě maximálně 55 žáků.

The information below relates to 63-41-M/02 Business Academy

Termíny přijímacího řízení 2. kolo:

1. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají
od 8. června 2024 do 12. června 2024 (dle domluvy)

Further rounds, if any, will be announced only if there are vacancies after the previous rounds.

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení:

There are 3 ways to apply:

Electronic submission:

1. Log in to the system and you choose your child. Přihlášky je možno odesílat od 20. května 2024. Pro přihlášení do systému je třeba včas si zřídit electronic identity.

2. Select 3 disciplines without talent testwhere you want to apply (see the system for complete information about the fields). 

3. You select the fields in order of priority (i.e. you place the school you would most like to get into in 1st place). 

4. Upload attachments (photos, scans). In the system you will see what attachments the school requires for the field of study. For us, it's report cards from both semesters of 8th grade and the first half of 9th grade. A medical examination is not necessary for us. 

5. You will confirm the submission of applications. Na zadaný email Vám přijde potvrzení o podání přihlášky. Přihlášky je nutné podat nejdéle do 24. května 2024.

Submission by extract from the system:

1. Even without an e-identity, you can complete the application online. You can access the system without logging in and fill in all the details about yourself and your child. 

2. Select 3 disciplines without talent testwhere you want to apply (see the system for complete information about the fields). 

3. You select the fields in order of priority (i.e. you place the school you would most like to get into in 1st place). 

4. Upload attachments (photos, scans). In the system you will see what attachments the school requires for the field of study. For us, it's report cards from both semesters of 8th grade and the first half of 9th grade. A medical examination is not necessary for us. 

5. You will confirm the submission of applications. Na zadaný email Vám přijde vám zpráva s vyplněnou přihláškou (výpisem). 

6. Extract of the application form vytisknete (bez příloh), podepíšete a doručíte (by data box, in person or by post) to each school listed on the statement.

Submission of a paper form:

1. You print out a paper form for each school you're applying to. You can download the secondary school application form here: Application for secondary school

2. In the form fill in all the details about yourself and your child.

3. Retrieved from údaje o školách a oborech a vyplníte je do tiskopisu (přesný název, adresa, kód a název oboru. Pro naši školu naleznete zde: Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín; 63-41-M/02 Obchodní akademie 

4. You select the fields in order of priority (i.e. you place the school you would most like to get into in 1st place). The same order of majors must be maintained on all forms. 

5. For each application you will attach annexes in documentary form (according to the school's conditions). For us it is the report card from both semesters of 8th grade and the first half of 9th grade. A medical examination is not required in our school. 

6. Paper application form with attachments delivered by (by mail, in person or by post) to each school listed on the application form.

Termín pro podání přihlášky je do 24. května 2024.

Instructions for completing the application form can also be found in directly on the CZVV website.

Invitation to the entrance exam:

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo emailem (platí pro výpisy a tiskopisy).

Determining the order:

21. června 2024 zveřejní ředitelka střední školy výsledky přijímacího řízení (web dahora.cz, nástěnka před budovou školy). Zápisové lístky se již nepoužívají. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečům není odesíláno. Uchazeči po uzavření verifikace v systému vidí výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do dalšího kola v jiných školách či oborech.

ADMISSION CRITERIA FOR THE SCHOOL YEAR 2024/2025

Pursuant to Section 60 of Act No.561/2004 Coll., on pre-school, primary, secondary, higher vocational and other education, as amended, in accordance with Decree No.422/2023 Coll., laying down details on the organization of the admission procedure for education in secondary schools, as amended, I hereby establish the following criteria for admission to education at Digital Academy - Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora - Malín for the school year 2024/25:

1. Candidates applying for the first year of the 63-41-M/02 Business Academy at Daily form of study must take the Unified Entrance Examination and the School Entrance Examination. They will be admitted to study on the basis of the overall assessment result and until capacity is reached.

2. V případě nenaplnění kapacity budou zájemci přijati ve 2. kole na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky do naplnění kapacit.

Method of evaluation:

1. The maximum number of points that can be awarded is 166. The school has not set a minimum score for admission.

2. The result of the single entrance examination (published by the CZVV institution) with the weight 60% will be included in the overall assessment of the admission procedure. The total number of points that can be obtained is 100 (Czech language 50 points and mathematics 50 points).

3. The average grade from the report card (1st and 2nd semesters of grade 8 and 1st semester of grade 9 of primary school or the equivalent year of a multi-year grammar school, the average of all compulsory subjects except behaviour is calculated) is also included in the overall grade and has a weight of 10%. The total number of points that can be obtained is 16. An overall average of 1.00-1.50 will be awarded 16 points, an overall average of 1.51-2.00 will be awarded 10 points and an overall average of 2.01-2.50 will be awarded 5 points.

4. The result of the school entrance exam is weighted 30% in the overall assessment, a total of 50 points can be obtained.

School entrance exam:

In accordance with Section 60 of Act No.561/2004 Coll., on pre-school, primary, secondary, higher vocational and other education, as amended, in accordance with Section 10 of Decree No.422/2023 Coll., on admission to secondary education, the school director has decided that the school entrance examination will take place in the form of an oral interview before an approved three-member committee. The content of the oral interview is mainly to determine the applicant's motivation to study at our school, the subtopics of the interview are motivation to study, general communication and communication in English. This form of examination is weighted 30% in the overall assessment.

Specifika 2. kola:

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí. Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%). Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Other admission requirements:

1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti není předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání, škola nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

2. Pokud uchazeč o studium dlouhodobě pobývá v zahraničí a tam také splnil povinnou školní docházku po dobu 9 let, předloží spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání vysvědčení z posledních dvou ročníků v originálním znění. Úředně ověřený překlad těchto dokumentů škola nevyžaduje, pokud ředitelka školy nerozhodne v jednotlivých případech jinak. Pokud uchazeč o studium úspěšně ukončil základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (např. 8 let) v zahraničí, pak musí předložit nejpozději v den nástupu ke studiu doklad o uznání rovnocennosti nebo doklad o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice tzv. nostrifikace (§108 školského zákona).

3. Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle §20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto uchazečů ověří ústním rozhovorem.

4. Hodnocení uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, je tvořeno na základě redukovaného hodnocení (§26 vyhlášky č. 422/2023 Sb.), které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

5. Každý účastník správního řízení (tj. uchazeč) má právo u CZVV po prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci nebo na základě zadání identifikačního kódu (§6 vyhlášky č. 422/2023 Sb.) nahlédnout do výsledků testů a vyplněných záznamových archů a vyjádřit se k tomu ještě před termínem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu (§19 vyhlášky č. 422/2023 Sb.).

Results of the admission procedure:

1. 21. června 2024, the results of the admission procedure will be published on www.dahora.cz/vysledky (under the assigned registration number of the applicant). Enrolment forms are no longer used.

2. The decision of acceptance or non-acceptance is not sent to the applicants.

3. Uchazeči po uzavření verifikace v systému vidí výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá „vzdání se“ svého místa. Poté má zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do dalšího kola v jiných školách či oborech.

4. Enrolment cards are abolished at all schools from 1 January 2024.

5. Further rounds of admissions may be announced in individual fields of study only if there are still vacancies available after the previous rounds.

6. The applicant's legal representative may file an appeal against the decision not to admit the applicant to study within three working days of the date of delivery of the decision to the regional office by submitting it to the director of Digital Academy - Obchodní akademie, s. r. o. Pursuant to Section 82, paragraph 2 of Act No. 500/2004 Coll., the Administrative Code, as amended, the appeal must contain information about the decision against which it is directed, the extent to which it is contested and the grounds for the contradiction with legal regulations or the incorrectness of the decision or the procedure that preceded it.

V Kutné Hoře – Malín dne 16. 5. 2024

Mgr. Kateřina Tvrdík Exnerová, Executive Director of Digital Academy