Organizace přijímacího řízení

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Počet přijímaných uchazečů:

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny čtyři třídy v denní formě:

  • Český program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě (max 26 žáků)
  • Česko-anglický program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě, kombinovaný s oborem Business (max 26 žáků)
  • Česko-anglický program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě, kombinovaný s oborem Business (max 26 žáků)
  • Anglický program – obor BTEC (max 26 žáků)
 
Bude přijato maximálně 104 žáků, do jedné třídy maximálně 26 žáků.
Do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě maximálně 78 žáků.

Informace níže se týkají oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

Termíny přijímacího řízení 1. kolo:

  1. Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024, náhradní termíny: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024.

     

  1. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají od 15. března 2024 do 23. dubna 2024 (dle domluvy), náhradní termíny: 24. dubna 2024 až 5. května 2024.

    Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení:

Přihlášku je možno podat 3 způsoby:

Elektronické podání:

1. Přihlásíte se do systému a vyberete své dítě (systém je napojen na registr obyvatel a bude přístupný od 15. ledna 2024). Přihlášky je možno odesílat od 1. 2. 2024. Pro přihlášení do systému je třeba včas si zřídit elektronickou identitu

2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech naleznete v systému). 

3. Obory vyberete v pořadí dle priority (tzn. na 1. místo umístíte školu, kam byste se chtěli dostat nejvíce). 

4. Nahrajete přílohy (fotky, skeny). V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje. U nás je to vysvědčení z obou pololetí 8. třídy a 1. pol. 9. třídy. Lékařská prohlídka u nás není potřeba. 

5. Potvrdíte odeslání přihlášek. Na zadaný e-mail Vám přijde potvrzení o podání přihlášky. Přihlášky je nutné podat nejdéle do 20. února 2024.

Podání výpisem ze systému:

1. I bez e-identity lze přihlášku vyplnit online. Do systému se dostanete bez přihlášení a vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti. 

2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech naleznete v systému). 

3. Obory vyberete v pořadí dle priority (tzn. na 1. místo umístíte školu, kam byste se chtěli dostat nejvíce). 

4. Nahrajete přílohy (fotky, skeny). V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje. U nás je to vysvědčení z obou pololetí 8. třídy a 1. pol. 9. třídy. Lékařská prohlídka u nás není potřeba. 

5. Potvrdíte odeslání přihlášek. Na zadaný e-mail Vám přijde vám zpráva s vyplněnou přihláškou (výpisem). 

6. Výpis přihlášky vytisknete (bez příloh), podepíšete a doručíte (datovou schránkou, osobně nebo poštou) do každé školy uvedené ve výpisu.

Podání papírového tiskopisu:

1. Vytisknete si papírový tiskopis pro každou školu, kam se hlásíte. Vzor přihlášky na střední školy ke stažení zde: Přihláška na střední

2. Do tiskopisu vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti 

3. Dohledáte údaje o školách a oborech a vyplníte je do tiskopisu (přesný název, adresa, kód a název oboru. Pro naši školu naleznete zde: Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín; 63-41-M/02 Obchodní akademie 

4. Obory vyberete v pořadí dle priority (tzn. na 1. místo umístíte školu, kam byste se chtěli dostat nejvíce). Stejné pořadí oborů je nutné zachovat na všech tiskopisech. 

5. Ke každé přihlášce přiložíte přílohy v listinné podobě (dle podmínek školy). U nás je to vysvědčení z obou pololetí 8. třídy a 1. pol. 9. třídy. Lékařská prohlídka u nás není potřeba. 

6. Papírový tiskopis přihlášky s přílohami doručíte (datovou schránkou, osobně nebo poštou) do každé školy uvedené v přihlášce.

Termín pro podání přihlášky je do 20. února 2024.

Návod k vyplnění přihlášek naleznete i přímo na stránkách CZVV.

Pozvánka k přijímací zkoušce:

Pozvánku k jednotné a ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo emailem (platí pro výpisy a tiskopisy).

Rozdělení k jednotné přijímací zkoušce, stejně jako přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, Cermat). Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti od školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro jednotnou přijímací zkoušku.

Stanovení pořadí:

Nově se pořadí stanoví až po náhradním termínu.

15. května 2024 zveřejní ředitelka střední školy výsledky přijímacího řízení (web dahora.cz, nástěnka před budovou školy). Zápisové lístky se již nepoužívají. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečům není odesíláno. Uchazeči po uzavření verifikace v systému vidí výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách či oborech.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Podle § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji pro přijímání ke vzdělávání Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín pro školní rok 2024/25 následující kritéria:

1. Uchazeči hlásící se do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie na denní formu studia musí konat jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku. Na základě výsledku celkového hodnocení a do naplnění kapacity budou přijati ke studiu.

2. V případě nenaplnění kapacity budou zájemci přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky do naplnění kapacit.

Způsob hodnocení:

1. Maximální počet bodů, který lze získat, je 166 bodů. Minimální hranici počtu bodů pro přijetí škola nestanovila.

2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (zveřejněné institucí CZVV) bude s váhou 60% započítán do celkového hodnocení přijímacího řízení. Celkový počet bodů, který lze získat, je 100 (český jazyk 50 bodů a matematika 50 bodů).

3. Do celkového hodnocení se započítává také průměrný prospěch z vysvědčení (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo ekvivalentního ročníku víceletého gymnázia, počítá se průměr všech povinných předmětů kromě chování), který má váhu 10%. Celkový počet bodů, které lze získat je 16. Při celkovém průměru 1,00-1,50 bude přiděleno 16 bodů, při celkovém průměru 1,51-2,00 bude přiděleno 10 bodů a při celkovém průměru 2,01-2,50 bude přiděleno 5 bodů.

4. Výsledek školní přijímací zkoušky se započítá do celkového hodnocení váhou 30%, celkem lze získat 50 bodů.

Školní přijímací zkouška:

Ve smyslu § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, ve smyslu §10 č.422/2023 Sb. vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodla ředitelka školy, že školní příjímací zkouška se koná formou ústního pohovoru před aprobovanou tříčlennou komisí. Obsahem ústního pohovoru je především zjišťování motivace uchazeče ke studiu na naší škole, dílčí témata pohovoru jsou motivace ke studiu, obecná komunikace a komunikace v angličtině. Ohodnocení této formy zkoušky má v celkovém hodnocení váhu 30%.

Další podmínky přijímacího řízení:

1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti není předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání, škola nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

2. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním musí tuto skutečnost doložit podle § 3, odst. 1, písm. i) Vyhlášky č. 422/2023 Sb. v platném znění. Pokud má být při přijímací zkoušce přihlédnuto ke zdravotnímu postižení či zdravotnímu znevýhodnění uchazeče, musí být součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky (§ 24 Vyhlášky č. 422/2023 Sb. v platném znění).

3. Pokud uchazeč o studium dlouhodobě pobývá v zahraničí a tam také splnil povinnou školní docházku po dobu 9 let, předloží spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání vysvědčení z posledních dvou ročníků v originálním znění. Úředně ověřený překlad těchto dokumentů škola nevyžaduje, pokud ředitelka školy nerozhodne v jednotlivých případech jinak. Pokud uchazeč o studium úspěšně ukončil základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (např. 8 let) v zahraničí, pak musí předložit nejpozději v den nástupu ke studiu doklad o uznání rovnocennosti nebo doklad o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice tzv. nostrifikace (§108 školského zákona).

4. Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle §20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto uchazečů ověří ústním rozhovorem.

5. Hodnocení uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, je tvořeno na základě redukovaného hodnocení (§26 vyhlášky č. 422/2023 Sb.), které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

6. Každý účastník správního řízení (tj. uchazeč) má právo u CZVV po prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci nebo na základě zadání identifikačního kódu (§6 vyhlášky č. 422/2023 Sb.) nahlédnout do výsledků testů a vyplněných záznamových archů a vyjádřit se k tomu ještě před termínem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu (§19 vyhlášky č. 422/2023 Sb.).

Výsledky přijímacího řízení:

1. 15. května 2024, budou na www.dahora.cz/vysledky zveřejněny výsledky přijímacího řízení (pod přiděleným registračním číslem uchazeče). Zápisové lístky se již nepoužívají.

2. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečům není odesíláno.

3. Uchazeči po uzavření verifikace v systému vidí výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá „vzdání se“ svého místa. Poté má zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách či oborech.

4. Zápisové lístky jsou od 1. 1. 2024 na všech školách zrušeny.

5. Případná další kola přijímacího řízení mohou být v jednotlivých oborech vzdělávání vypisována pouze v případě, že po skončení předchozích kol budou ještě k dispozici volná místa.

6. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu podáním učiněným u ředitelky Digital Academy – Obchodní akademie, s. r. o. Podle § 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V Kutné Hoře – Malín dne 7. 12. 2023

Mgr. Kateřina Tvrdík Exnerová, výkonná ředitelka Digital Academy