Organizace přijímacího řízení

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Počet přijímaných uchazečů:

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny čtyři třídy v denní formě:

 
Bude přijato maximálně 104 žáků, do jedné třídy maximálně 26 žáků.
Do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě maximálně 78 žáků.

3. KOLO

3. kolo slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati do žádného oboru vzdělání, nebo se vzdali práva na přijetí (přičemž vzdání bylo učiněno nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru vzdělání).

Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Obory se neuvádí dle priority. Tiskopis je k dispozici na našich stránkách: https://www.dahora.cz/prihlaska-ke-studiu/

Výsledky JPZ z 1. kola se ve 3. kole na naší škole již nezohledňují. Do 3. kola se tedy může přihlásit i uchazeč, který nekonal JPZ.

Ve 3. kole bude přijato maximálně 69 žáků.
Z toho do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě maximálně 45 žáků.

Informace níže se týkají oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

Termíny přijímacího řízení 3. kolo:

  1. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají od 5. července 2024 do 31. července 2024 (dle domluvy).

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

Podání přihlášky do 3. kola přijímacího řízení:

Termín pro odeslání přihlášek ve třetím kole může být stanoven nejdříve na 7. den od termínu pro vydání rozhodnutí ve druhém kole, bez ohledu na to, jestli druhé kolo pro daný obor konal – tedy 28. 6. 2024. Přihlášku je možno podat pouze na tiskopisu.

Podání papírového tiskopisu:

1. Vytiskněte si papírový tiskopis pro každou školu, kam se hlásíte. Vzor přihlášky na střední školy ke stažení zde: Přihláška na střední

2. Do tiskopisu vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti

3. Dohledáte údaje o školách a oborech a vyplníte je do tiskopisu (přesný název, adresa, kód a název oboru. Pro naši školu naleznete zde: Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín; 63-41-M/02 Obchodní akademie

4. Priority již nezohledňujete. Na každý tiskopis vyplníte jednu školu.

5. Ke každé přihlášce přiložíte přílohy v listinné podobě (dle podmínek školy). U nás je to vysvědčení z obou pololetí 8. třídy a 1. pol. 9. třídy. Lékařská prohlídka u nás není potřeba.

6. Papírový tiskopis přihlášky s přílohami doručíte (datovou schránkou, osobně nebo poštou) na adresu naší školy Kutné Hoře.

Termín pro podání přihlášky je do 20. července 2024.

Návod k vyplnění přihlášek naleznete i přímo na stránkách CZVV.

Pozvánka k přijímací zkoušce:

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky, a to emailem.

Stanovení pořadí:

3. 8. 2024 zveřejní ředitelka střední školy výsledky přijímacího řízení (web dahora.cz, nástěnka před budovou školy). Zápisové lístky se již nepoužívají. Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě a doručují se. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí neobsahují odůvodnění.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit emailem na adresu michaela.vackova@dahora.cz svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
Uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se, zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 – 3. KOLO

Podle § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji pro přijímání ke vzdělávání Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín pro školní rok 2024/25 následující kritéria:

1. Uchazeči hlásící se do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie na denní formu studia musí konat školní přijímací zkoušku. Na základě výsledku hodnocení a do naplnění kapacity budou přijati ke studiu.

2. V případě nenaplnění kapacity budou zájemci přijati ve 4. kole na základě školní přijímací zkoušky do naplnění kapacit.

Způsob hodnocení:

1. Maximální počet bodů, který lze získat, je 50 bodů. Minimální hranici počtu bodů pro přijetí škola nestanovila.

2. Výsledek školní přijímací zkoušky se započítá váhou 100%, celkem lze získat 50 bodů.

Školní přijímací zkouška:

Ve smyslu § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, ve smyslu §10 č.422/2023 Sb. vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodla ředitelka školy, že školní příjímací zkouška se koná formou ústního pohovoru před minimálně dvojčlennou komisí. Obsahem ústního pohovoru je především zjišťování motivace uchazeče ke studiu na naší škole, dílčí témata pohovoru jsou motivace ke studiu, obecná komunikace a komunikace v angličtině. 3. kole má školní přijímací zkouška váhu 100%.

Specifika 3. kola:

3. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí. Naše škole ve 3. kole nezohledňuje výsledky z JPZ z 1. kola, 100% váhu má hodnocení školní přijímací zkoušky. Uchazeč, který nekonal JPZ, může ve třetím kole podat přihlášku do maturitního oboru.

Další podmínky přijímacího řízení:

1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti není předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání, škola nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

2. Pokud uchazeč o studium dlouhodobě pobývá v zahraničí a tam také splnil povinnou školní docházku po dobu 9 let, předloží spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání vysvědčení z posledních dvou ročníků v originálním znění. Úředně ověřený překlad těchto dokumentů škola nevyžaduje, pokud ředitelka školy nerozhodne v jednotlivých
případech jinak. Pokud uchazeč o studium úspěšně ukončil základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (např. 8 let) v zahraničí, pak musí předložit nejpozději v den nástupu ke studiu doklad o uznání rovnocennosti nebo doklad o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice tzv. nostrifikace (§108 školského zákona).

3. Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle §20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto uchazečů ověří ústním rozhovorem.

Výsledky přijímacího řízení:

3. srpna 2024, budou na www.dahora.cz/vysledky zveřejněny výsledky přijímacího řízení (pod přiděleným registračním číslem uchazeče). Zápisové lístky se již nepoužívají.

2. Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě a doručují se. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení.

3. Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit emailem na adresu michaela.vackova@dahora.cz svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.

4. Uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se, zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

5. Vzdáním se práva na přijetí do oboru vzdělání, kde uchazeč potvrdil svůj úmysl vzdělávat
se, vzniká uchazeči možnost potvrdit svůj úmysl v jiném oboru vzdělání, kam byl také přijat (vzdání se práva však musí učinit v takovém termínu, aby nepromeškal lhůtu 7 dnů pro potvrzení úmyslu v jiném oboru vzdělání, nebo se hlásit do dalšího kola přijímacího řízení jiné školy či jiného oboru vzdělání). Stále totiž platí obecný princip, že uchazeč může být přijat pouze do jednoho oboru vzdělání (s výjimkou případů navazujících na odvolání).

6. Zápisové lístky jsou od 1. 1. 2024 na všech školách zrušeny.

7. Případná další kola přijímacího řízení mohou být v jednotlivých oborech vzdělávání vypisována pouze v případě, že po skončení předchozích kol budou ještě k dispozici volná místa.

8. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu podáním učiněným u ředitelky Digital Academy – Obchodní akademie, s. r. o. Podle § 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V Kutné Hoře – Malín dne 18. 6. 2024

Ing. Mária Václavíková, ředitelka Digital Academy

Jak se přihlásit?

Pokud chcete sebe nebo své dítě přihlásit ke studiu anebo jen získat více informací vyplňte formulář níže a my se vám ozveme! Přihlaste se dnes a udělejte první krok k vaší budoucnosti.

Kontaktní formulář:

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s Prohlášením o ochraně osobních údajů Digital Academy Kutná Hora.