Český program

Obor: Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02)

Denní 4leté studium zakončené českou maturitou.

Výuka probíhá v českém jazyce.

Podmínky přijetí

  • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
  • přílohy k přihlášce v kopiích
  • doložení předcházejícího studia (vysvědčení)
  • celostátní přijímací zkoušky ČJ + MAT
  • pohovor v angličtině

Termíny přijímacího řízení 1. kolo:

1. Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024.

Náhradní termíny: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024

2. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají od 15. března 2024 do 23. dubna 2024 (dle domluvy).

Náhradní termíny: 24. dubna 2024 až 5. května 2024.

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

Organizace přijímacího řízení

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

• Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

• Výsledek jednotné zkoušky má 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Zbývající část hodnocení bude tvořit hodnocení uchazeče podle známek z posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (10%) a pohovor (30%).

Ročně – 1x 41.400 Kč
Pololetně – 2x 23.000 Kč
Na splátky – 10x 5.100 Kč 

VIP balíček: 44.500 Kč ročně

Obsahuje:

• učebnice
• poplatek za mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny vybrané úrovně
• mezinárodní zkoušku IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
• lístek na maturitní ples
• volitelné předměty nad rámec 29 hodin týdně
• individuální konzultace navíc
• individuální konzultace se školním psychologem navíc
• školní mikinu dle výběru
• účast na jednom zahraničním výjezdu nebo sportovní akci bez doplatku navíc

Termíny splátek:

roční: k 12. 5.

pololetní: 12. 5., 15. 1.

na splátky: 12. 5., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu: Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o. 

IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage. 

Pro všechny typy studia

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.