Přihláška ke studiu

Chcete u nás studovat? Je to jednoduché.

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a pošlete na info@dahora.cz nebo na adresu: Digital Academy Kutná Hora, Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Počet přijímaných uchazečů:

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny dvě třídy oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě. Do denního studia bude přijato maximálně 50 žáků, do jedné třídy maximálně 25 žáků.

Termíny přijímacího řízení 1. kolo:

 1. Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023, náhradní termíny: 10. května 2023 a 11. května 2023.

 1. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají ve stejný den jako příjímací zkoušky viz bod1, náhradní termíny: viz bod 1.

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení:

Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo. Tiskopis přihlášky naleznete na webu školy v sekci „přihláška“. Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v § 1 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Součástí přihlášky musí být mimo jiné originály či ověřené kopie vysvědčení, pokud není na přihlášce potvrzena klasifikace školou s razítkem bez malého státního znaku. Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pokud bude takové vysvědčení předloženo, započítá se do hodnocení duplicitně druhé předložené vysvědčení.

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2023

Pozvánka k přijímací zkoušce:

Pozvánku k jednotné a ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky, zároveň obdrží i své osobní registrační číslo, pod nímž budou po celou dobu přijímacího řízení evidováni.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podle § 60 odst. 2 písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji pro přijímání ke vzdělávání Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín pro školní rok 2023/24 následující kritéria:

 1. Uchazeči hlásící se do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie na denní formu studia musí konat jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku. Na základě výsledku celkového hodnocení a do naplnění kapacity budou přijati ke studiu.

 2. V případě nenaplnění kapacity budou zájemci přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky do naplnění kapacit.

Způsob hodnocení:

 1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (zveřejněné institucí CZVV) bude s váhou 60% započítán do celkového hodnocení přijímacího řízení.

 2. Do celkového hodnocení se započítává také průměrný prospěch z vysvědčení do hodnoty 1,9 včetně (1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo ekvivalentního ročníku víceletého gymnázia, počítá se průměr všech povinných předmětů kromě chování), který má váhu 10%.

 3. Výsledek školní přijímací zkoušky se započítá do celkového hodnocení váhou 30%.

Školní přijímací zkouška:

Ve smyslu § 60 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. Školského zákona a ve smyslu 3 odst. 1 č.353/2016 Sb. Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání rozhodla ředitelka školy, že školní příjímací zkouška se koná formou ústního pohovoru mezi uchazečem a pověřeným učitelem školy. Obsahem ústního pohovoru je především motivace ke studiu. Ohodnocení této formy zkoušky má v celkovém hodnocení váhu 30%.

Další podmínky přijímacího řízení:

 1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti není předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání, škola nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

 2. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním musí tuto skutečnost doložit podle § 1, odst. 1, písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Pokud má být při přijímací zkoušce přihlédnuto ke zdravotnímu postižení či zdravotnímu znevýhodnění uchazeče, musí být součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky (§ 13 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění).

 3. Pokud uchazeč o studium dlouhodobě pobývá v zahraničí a tam také splnil povinnou školní docházku po dobu 9 let, předloží spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání vysvědčení z posledních dvou ročníků v originálním znění. Úředně ověřený překlad těchto dokumentů škola nevyžaduje, pokud ředitelka školy nerozhodne v jednotlivých případech jinak. Pokud uchazeč o studium úspěšně ukončil základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (např. 8 let) v zahraničí, pak musí předložit nejpozději v den nástupu ke studiu doklad o uznání rovnocennosti nebo doklad o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice tzv. nostrifikace (§108 školského zákona).

 4. Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle §20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto uchazečů ověří ústním rozhovorem.

 5. Hodnocení uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, je tvořeno na základě redukovaného hodnocení (§14 vyhlášky č. 353/2016 Sb.), které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

 6. Každý účastník správního řízení (tj. uchazeč) má právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, to znamená, že má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k tomu ještě před termínem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Termín pro tuto možnost bude stanoven v pozvánce k přijímací zkoušce.

Výsledky přijímacího řízení:

 1. Nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám tj. nejpozději do 2. května 2023, bude na www.dahora.cz/vysledky zveřejněno pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče (pod přiděleným registračním číslem), včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o možnosti odvolání podle § 60g odst. 7 školského zákona.

 2. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v 1. kole odeslána zákonným zástupcům přihlášených uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu dopisem určeným do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky v zákonném termínu, v dalších kolech v termínu stanoveném ředitelkou školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno.

Zápisový lístek:

 1. Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole v denním studiu potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 3. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí, pokud chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

 4. Případná další kola přijímacího řízení mohou být v jednotlivých oborech vzdělávání vypisována pouze v případě, že po skončení předchozích kol budou ještě k dispozici volná místa.

 5. Vzniknou-li v důsledku neodevzdání zápisových lístků některými uchazeči v některém oboru vzdělávání volná místa, ředitelka školy vyhoví příslušnému počtu odvolání uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení.

 6. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu podáním učiněným u ředitelky Digital Academy – Obchodní akademie, s. r. o. Podle § 82, odst. 2 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V Kutná Hora – Malín dne 27. prosince 2022 Mgr. Kateřina Tvrdík Exnerová, ředitelka